ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพงศธร โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ อุปการจันทร์โรจน์
ครูขั้นวิกฤต