ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมสุข พรัดมะลิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ