ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุธ อินทรมั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย ภู่จำรูญ
ครู คศ.2