ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพา เตชะสุนทรกุล
ครู คศ.2

นายณรงค์ มูลจนะบาตร
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน