ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบัญชา วงศ์ซื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัชรี รัตนวราหะ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายประเสริฐ กุลฉิม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางชุติกานต์ ศรลัมพ์
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ

นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล